Szkoła Podstawowa nr 51 w Bydgoszczy

 

Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

 

Nasze klasy I-III

klasa 1a - wychowawca p. Małgorzata Szymborska

klasa 1b - wychowawca p. Barbara Prokopiak

klasa 1c - wychowawca p. Dprota Kurkiewicz

klasa 1d - wychowawca p. Jolanta Wierzbińska

klasa 2b/3b - wychowawca p. Justyna Górska

klasa 3a - wychowawca p. Beata Cholewczyńska

 

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

 

Nasze klasy IV-VIII

klasa 4a - wychowawca p. Ewa Czarnotta

klasa 4b - wychowawca p. Małgorzata Lubiszewska

klasa 4c - wychowawca p. Michał Maśliński

klasa 4d - wychowawca p. Anetta Jagłowska

klasa 5a/6a - wychowawca p. Dorota Firmowska

klasa 5b - wychowawca p. anna Bonisławska

klasa 6b - wychowawca p. Iwona Gzella

klasa 6c - wychowawca p. zuzanna Osińska

klasa 7b - wychowawca p. Maria Nowicka

klasa 7d - wychowawca p. Wioleta Rolka

klasa 8b - wychowawca p. Anetta Szews

klasa 8c - wychowawca p. Hanna gront-Grella

klasa 8d - wychowawca p. Iwona Pawłowska

 

 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 znajdującej się w tym samym budynku.

 

Ścieżka powrotu