Rekrutacja do szkół SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

DO NASZEJ PLACÓWKI PROWADZIMY NABÓR PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

Rodzice, którzy zdecydują się aby ich dziecko uczęszczało do naszej placówki powinni dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy oferuje kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 24 lat.

Prowadzimy nauczanie w następujących typach szkół:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

Uczniowie spoza Bydgoszczy mogą starać się o przyjęcie do

 • internatu.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 51

  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

GIMNAZJUM nr 41

  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy ukończyli gimnazjum
- nauka trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania do 24 roku życia - szkoła przygotowuje uczniów, zgodnie z ich możliwościami, do podejmowania pracy w następujących dziedzinach:
  • prace stolarskie
  • elementy tkactwa
  • elementy bukieciarstwa
  • prace ogrodnicze
  • prace z zakresu szycia ręcznego i maszynowego
  • prace biurowe
  • prace poligraficzno- introligatorskie
  • prace z zakresu gospodarstwa domowego
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich
  • usługi na rzecz szkoły

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

  - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły, placówka gwarantuje nauczanie indywidualne zgodne z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
- wniosek rodziców o przyjęcie do szkoły, internatu - ostatnie świadectwo szkolne lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum - dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej - karta zdrowia dziecka - odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem meldunku i numer PESEL- w przypadku przyjęcia do internatu

 

 

Uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy OFERUJEMY i GWARANTUJEMY:

  • realizację programów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
  • prace w małych zespołach klasowych
  • innowacyjne metody nauczania
  • wykształconą i stale doskonalącą się kadrę pedagogiczną
  • opiekę pedagogiczno-psychologiczną
  • komputerowe wspomaganie ucznia
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
  • udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych
  • całodobową opiekę w internacie
  • opiekę medyczną - pielęgniarka, lekarz

 

Więcej informacji: tel. 52 322 34 71, Bydgoszcz, ul. Graniczna 12.

Ścieżka powrotu