Nauczanie indywidualne w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy objętych jest ponad pięćdziesięcioro dzieci. Uczniowie nauczani są w:

 • miejscu swojego zamieszkania, czyli w domu rodzinnym,
 • w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie,
 • w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko”. 

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE w domu rodzinnym przeznaczone jest dla uczniów, którzy z powodu wielorakich, sprzężonych niepełnosprawności nie mogą uczęszczać na zajęcia szkolne. Wykwalifikowani nauczyciele – specjaliści prowadzą zajęcia na wszystkich szczeblach edukacyjnych: 

 • roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (4 godz./tydzień),
 • szkoła podstawowa – kl. I-III (6 godz./tydzień),
 • szkoła podstawowa – kl. IV-VI (8 godz./tydzień),
 • szkoła podstawowa – kl. VII-VIII (10 godz./tydzień),
 • szkoła przysposabiająca do pracy – do 24 roku życia (12 godz./tydzień),
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do 25 roku życia (10 godz./tydzień). 

Oprócz interesujących, dostosowanych do możliwości dziecka zajęć domowych realizowanych w oparciu o indywidualny program nauczania, proponujemy uczniom atrakcyjną ofertę zajęć pozaszkolnych:

 • udział w comiesięcznych audycjach muzycznych w Filharmonii Pomorskiej,
 • udział w kole kulinarnym „Smaczek” na terenie szkoły,
 • występy w domach uczniów objazdowego teatrzyku kukiełkowego „Bajkolandia”,
 • udział w konkursach plastycznych,
 • udział w zawodach Olimpiad Specjalnych MATP,
 • udział w zajęciach ruchowych w Park Trampolin 17,
 • udział w wycieczkach przyrodniczych, historycznych,
 • wiele innych ciekawych form realizowanych w ramach projektów, grantów i innowacji pedagogicznych.

 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE realizowane w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2

Dzieci i młodzież przebywająca na pobycie dziennym w Ośrodku Wsparcia może realizować obowiązek szkolny w formie lekcji nauczania indywidualnego prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli naszej placówki czyli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Indywidualne zajęcia, przygotowane w oparciu o opracowane programy edukacyjne, prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod pedagogiki specjalnej. Nauczyciele realizują również swoje programy autorskie, innowacje pedagogiczne, ciekawe projekty edukacyjne. Najważniejsze jednak jest to, że nauka w pełni jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia! W czasie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem w ciepłej, życzliwej atmosferze rodzi się wzajemne zaufanie, bliska więź, która sprzyja procesowi nauczania.

Na terenie Ośrodka Wsparcia przez nauczycieli nauczania indywidualnego prowadzone są zajęcia wg Programu Rozwoju Komunikacji Makaton (system gestów i symboli językowych) "Pokazuję - komunikuję". Odbywają się również systematycznie integracyjne zajęcia grupowe związane tematycznie z porami roku, okolicznościowe spotkania integracyjne, uroczystości szkolne. Cyklicznie organizowane są projekty związane z muzyką "Śpiewający kalendarz", z literaturą "Bajkoterapia", z aktywnością ruchową "Pokaż oko, pokaż nos".

Nasi nauczyciele gotowi są również do udzielania informacji o przebiegu nauczania, a także do wspierania rodziców w różnych sytuacjach życiowych. 

 

 

Współpracujemy z założonym w 2009 roku przez grupę zapaleńców, w tym nauczycieli nauczania indywidualnego z SOSW nr 3, Ruchem na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE.

Misją, czyli naszym najważniejszym wyzwaniem, jest stwarzanie przestrzeni do wspólnego godnego współdziałania osób niepełnosprawnych i sprawnych! Codziennie podejmujemy zadania zmierzające do zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec niepełnosprawności oraz popularyzujemy wzory godnego życia osób niepełnosprawnych.

W ramach współpracy z SOSW nr 3 organizujemy:

 • zajęcia popołudniowe dla absolwentów w Klubie Przyjacielski Krąg działającym na terenie Fordonu,
 • koncerty muzyczne zespołu PRO SUM, które uatrakcyjniają wiele spotkań integracyjnych z różnych okazji,
 • wypady do kina i wycieczki krajoznawcze w ciekawe miejsca,
 • religijne formy aktywności dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • akcje charytatywne: Witaj Mikołaju, Witaj Zajączku,
 • dofinansowanie w zależności od potrzeb i możliwości.

www.ruchwyzwanie.org

 

 

Dyrekcja SOSW nr 3 z kadrą nauczania indywidualnego

   


Ścieżka powrotu