Historia SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy powstał 1.08.1972 roku na mocy zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego. Jego nazwa brzmiała wówczas Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo im. Marii Grzegorzewskiej. W skład placówki wchodziły: SP nr 54 dla dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym (od 1974 roku procesem dydaktyczno-wychowawczym objęte zostały dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym) oraz internat.

 

W 1977 roku zarządzeniem Kuratorium Oświaty i Wychowania przekształcono Państwowy Zakład Wychowawczy w Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej. W skład Ośrodka weszły: SP nr 51 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, SP nr 54 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz Internat dla potrzeb obu szkół.

 

W 1986 roku wyłoniła się potrzeba objęcia dalszą opieką rewalidacyjno-wychowawczą absolwentów SP nr 51. W związku z tym na mocy zarządzenia Wojewody bydgoskiego z 01.01.1987 roku powołano przy Ośrodku klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

 

W roku szkolnym 1986/87 uruchomiono za zgodą Kuratorium Oświaty i Wychowania punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym, a także objęto rewalidacyjną opieką dzieci zakwalifikowane do nauczania w warunkach domowych. W tym samym okresie zakres specjalistycznego oddziaływania pedagogicznego został rozszerzony o zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 

Od 1999 roku w budynku placówki działalność rozpoczęło Gimnazjum nr 41 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

 

W 2002 roku struktura Ośrodka przedstawiała się następująco:

 • SP nr 51 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu od lekkiego do znacznego
 • Gimnazjum nr 41 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie
  w stopniu od lekkiego do znacznego
 • Internat

 

W 2003 roku utworzono uchwałą Rady Miasta Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 11 w strukturze której funkcjonowały klasy przysposabiające do pracy. Szkoła ta uchwałą Rady Pedagogicznej z 2005 r została przekształcona w Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Aktualnie Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 obejmuje całodobową opieką i kształci uczniów w Szkole Podstawowej nr 51, Gimnazjum oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Na przestrzeni lat zmieniała się liczba oddziałów szkolnych i grup wychowawczych, obecnie w 28 oddziałach (łącznie z grupami rewalidacyjnymi) kształci się 248 uczniów.

Zadania pracy rewalidacyjno-wychowawczej realizowane są na zajęciach lekcyjnych, rewalidacji indywidualnej oraz pozalekcyjnych, w tym opiekuńczo-wychowawczych w internacie i świetlicy szkolnej.

Uczniowie uczą się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych:

 • biologiczno-chemicznej
 • geograficznej
 • matematyczno-fizycznej
 • polonistycznej
 • muzycznej
 • nauczania zintegrowanego
 • gospodarstwa domowego
 • komputerowej

Utworzone zostały gabinety do rewalidacji indywidualnej:

 • komputerowej
 • polonistycznej
 • matematycznej
 • logopedycznej i terapii pedagogicznej
 • oraz do prowadzenia zajęć terapeutycznych metodą Tomatisa

Dla młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy utworzono nowoczesną pracownię introligatorsko-biurową, tkacką, drewna i usprawniania manualnego. Wszystkie pracownie od dwóch lat są doposażone w nowoczesny sprzęt dzięki pozyskanym środkom z PFRON oraz z realizacji projektów grantów oświatowych. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w trakcie zajęć pozalekcyjnych w dobrze wyposażonych pomieszczeniach socjalnych w internacie. Dla potrzeb uczniów została utworzona z środków PFRON sala do rehabilitacji i usprawniania ruchowego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Dla dzieci nauczanych indywidualnie od 2000 roku organizowane są systematycznie zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne, a dla ich rodziców sobotnie spotkania rodzinne.

 

W naszym Ośrodku funkcjonuje Klub Olimpiad Specjalnych "Tacy Sami". Olimpiady Specjalne to międzynarodowy ruch sportowy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jak i ruchowo, posiadający uznanie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Nasz Klub "Tacy Sami" umożliwia uczniom jak i absolwentom naszego ośrodka udział w systematycznych treningach. Obecnie w roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy zajęcia z dyscyplin: trójbój siłowy, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, gimnastyka, bowling, golf, MATP, siatkówka. Zawodnicy uczęszczający w zajęcia mają możliwość wyjazdu i rywalizacji podczas zawodów na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Nasz klub uczestniczy również w obozach sportowych, które odbywają się zimą jak i latem. Realizujemy również programy skierowane do najmłodszych adeptów sportów jak i rodziców - "Młodzi Sportowcy", "Assisten Couch". Obecnie nasz klub skupia ok. 100 zawodników uczących się w naszej szkole jak i absolwentów. Więcej informacji o Olimpiadach Specjalnych i klubie znajduje się w zakładce Olimpiad Specjalnych Polska http://www.sosw3.bydgoszcz.pl/index.php/olimpiady-specjalne-polska"

Ścieżka powrotu