Młodzi sportowcy

Spis podstron:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych. Ćwiczenia opracowane na potrzeby programu mają na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin. W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie.

Cele i założenia:

- Angażowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w dostosowane do ich poziomu rozwoju ćwiczenia fizyczne, stymulujące rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny;

- Włączanie członków rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną do działania w ramach Programu Rodzinnego;

- Zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizowanie imprez, spotkań integracyjnych w środowisku lokalnym.

Liczymy na to, że program „Młodzi Sportowcy” uświadomi społeczeństwu jak różne zdolności i potencjał posiadają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wierzymy, że program „Młodzi Sportowcy” da dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ich sprawnym rówieśnikom szansę konstruktywnej interakcji, prowadzącej w przyszłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

 

Spotykać będziemy się w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 10.00

na sali gimnastycznej OSW nr 3 w Bydgoszczy.

 

 

 

Ścieżka powrotu