Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  nr 3  
przy  SOSW nr 3 w Bydgoszczy

       Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli tworzy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, natomiast jego postępy w nauce są dokumentowane w ocenach opisowych. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o Statut i Program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 3.
             W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w procesie  edukacji aż do 24 roku życia. Kameralna atmosfera w klasie ( liczba uczniów od 6 do 8 ) - sprzyja wszechstronnemu rozwojowi wychowanka na miarę jego indywidualnych możliwości i zainteresowań. Ponadto zapewniamy  zakwaterowanie w grupach internackich oraz korzystanie ze stołówki szkolnej i świetlicy szkolnej.
           Głównym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest efektywne przygotowanie uczniów  do dorosłości oraz wyposażenie ich w takie umiejętności,  które pomogą im w  zatrudnieniu na otwartym, chronionym lub wspomaganym rynku pracy. Jesteśmy zdecydowanie nastawieni na kształtowanie kompetencji społecznych, zawodowych i komunikacyjnych, które jako ważne i istotne priorytety w edukacji, pomogą w przyszłości naszym podopiecznym na samodzielne i niezależne funkcjonowanie.

           W roku szkolnym 2019/2020  w naszym Ośrodku utworzono 10  klas przysposabiających do pracy.  Więcej informacji o zespołach klasowych znajdziesz poniżej :

klasa 1ap -  wychowawca   p. Krzysztof Nowaczyk
klasa 1bp -  wychowawca   p. Jacek Kochański
klasa 1cp -  wychowawca   p.  Milena Maślińska
klasa 1dp -  wychowawca   p. Monika Torchalska
klasa 2ap –  wychowawca   p Maria Balcerek
klasa 2bp –  wychowawca   p. Olga Cielecka
klasa 3ap –  wychowawca   p. Barbara Pomianowska
klasa 3bp -  wychowawca   p. Marzenna Duczmal
klasa 3cp -  wychowawca   p. Agnieszka Przekwasińska
klasa 3dp -  wychowawca   p. Grażyna Rosołowska


W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się  następujące zajęcia edukacyjne:

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne,
b) zajęcia rozwijające komunikowanie się,
c) zajęcia kształtujące kreatywność,
d) przysposobienie do pracy,
e) wychowanie fizyczne,
f) religia
g) zajęcia rewalidacyjne.

Czego zatem dorosła młodzież uczy się w naszej szkole?

Funkcjonowanie osobiste i społeczne - uczniowie doskonalą  zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponadto przygotowują się do pełnienia różnorodnych ról społecznych w dorosłym życiu; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;  uczą się dbania o swoje zdrowie, wygląd i bezpieczeństwo. Podnoszą poziom samoobsługi, uczą się posługiwania pieniędzmi, a także korzystania z  pomocy społecznej i różnych instytucji użyteczności publicznej.
Zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie  rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem oraz  poznają alternatywne metody komunikacji AAC
Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej
Przysposobienie do pracy - w ramach praktycznych zajęć  w pracowniach szkolnych, pracy użytecznej na terenie Ośrodka czy w trakcie wycieczek zawodoznawczych, uczniowie zdobywają  podstawowe   umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu i podjęciu przyszłej pracy. Na zajęciach przysposobienia do pracy nasi uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu:

- wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z elementami bukieciarstwa  - podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, jak  i umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji poznają odpowiednie czynności, materiały, narzędzia wykorzystywane w prostych pracach ozdobnych i dekoracyjnych. Nabywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu różnorodnych technik   rękodzieła artystycznego i wykorzystują je w praktyce. Tematyka prac związana jest z kalendarzem, świętami okolicznościowymi, porami roku. Uczniowie tworzą dekoracyjne kompozycje płaskie i przestrzenne z materiału przyrodniczego, prace plastyczne na szkle, na drewnie i na papierze.
- prac  poligraficzno - introligatorskich i biurowych - uczniowie  obsługują  różne urządzenia będące na wyposażeniu pracowni:  komputer, kserokopiarkę,  niszczarkę, bindownicę, laminarkę,  nóż rolkowy. Bezpiecznie przygotowują  urządzenia do pracy, ustawiają parametry pracy.   Naprawiają  stare książki, budują  wkłady książkowe, przygotowują   arkusze papieru poprzez krojenie ich  na nożu rolkowym i gilotynie według zadanych parametrów. Wykonują zadania kurierskie np.: przyjmują zlecenia do wykonania dla konkretnych osób, klas, ustalają terminy wykonania przyjętych zadań.

- ogrodnictwa – w ramach zajęć  z tej dziedziny  uczniowie nabywają umiejętności uprawy warzyw, ziół, kwiatów, krzewów w  przyszkolnym Ogrodzie Sensorycznym. Ponadto  pielęgnują tereny zielone i rabaty kwiatowe. Dokonują  nasadzeń, podlewają, odchwaszczają, grabią liście, przycinają gałęzie.

- gospodarstwa domowego- uczniowie w przestronnej, dobrze wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego przygotowują proste posiłki, nakrywają do stołu, dekorują stoły na różne okazje, sprzątają, obsługują sprzęt AGD ( mikser, gofrownica, frytkownica, piekarnik, zmywarka, pralka, żelazko), pieką różne ciasta, korzystają z przepisów kulinarnych,  wyszukują  przepisy w czasopismach i Internecie.

- stolarstwa - uczniowie  korzystają z różnych elektronarzędzi jak: tokarka, frezarka, szlifierka, wyrzynarka,  piła,  wiertarka, wkrętarka, szlifierka,  wypalarka do drewna. Podczas pracy z elektronarzędziami uczniowie poznają zasady bezpiecznego posługiwania się nimi, zostają zapoznani z instrukcjami obsługi oraz konserwacji narzędzi. Wykonują drobne przedmioty użytkowe – półki, świeczniki, serwetniki, deski do krojenia, podkładki, osłonki do doniczek, drabinki do kwiatów, pojemniki na przybory szkolne, kwietniki, ramki itp. Tworzą  przedmioty dekoracyjne – proste płaskorzeźby, witraże, wypalane i barwione obrazki na drewnie,  stylizowane postacie aniołów itp., Świadczą  drobne usługi na rzecz Ośrodka – naprawa drzwi,  szafek,  zawieszanie w klasach obrazów, map i półek, wykonywanie tablic ogłoszeniowych, wieszaków na odzież, naprawa krzeseł i stołów, renowacja ram i plansz, naprawa narzędzi ogrodniczych.

- szycia ręcznego z elementami tkactwa – uczniowie posługują  się przyborami i urządzeniami krawieckimi, tkackimi oraz dziewiarskimi. Zakres prac to szycie ręczne i maszynowe, elementy hafciarstwa,   elementy dziewiarstwa (prace szydełkiem, prace na drutach), elementy tkactwa ( prace na ramce tkackiej ).

Wychowanie fizyczne - na co dzień organizowane jest poprzez różnorodne i atrakcyjne zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na rozległym terenie przyszkolnym z placami zabaw i boiskiem do koszykówki, na przyrządach zewnętrznej siłowni szkolnej, na basenie, na lodowisku, na „Orliku” , w salce korekcyjnej, a także w pracowni integracji sensorycznej. Dzięki uczestnictwu w ciekawych formach rozwoju ruchowego, zdecydowanie szybciej pokonują kolejne stopnie rozwoju intelektualnego i społecznego!
 
Etyka – to wprowadzenie ucznia w świat wartości, uwrażliwianie na dobro, kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec świata i drugiego człowieka.

Rewalidacja indywidualna –procesem wychowawczym, usprawnianiem zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych z zaplanowanymi indywidualnymi celami rewalidacyjno - terapeutycznymi. Nadrzędnym celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz poszukiwanie tego, co w nim najlepsze.


W poprzednim roku szkolnym 2018/2019  w Szkole Przysposabiającej do Pracy  nr 3 młodzież uczestniczyła w wielu atrakcyjnych przedsięwzięciach, poniżej wybrane :

- imprezy szkolne integrujące nowych uczniów i ich rodziców ze społecznością szkolną w formie „Pasowania na ucznia szkoły pp”, „Pożegnania absolwentów”

- braliśmy udział w ogólnopolskim  projekcie   „ Szkoła Niepodległej” ( trwającym  01.09. 2017r.- 31.12.2018r.) organizowany pod patronatem MEN i ZHR w ramach Roku dla Niepodległej polegającego na realizacji zadań upamiętniających 100 Rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

- od kilku lat współpracujemy  z ZSZ nr 1, gdzie świadczone są systematyczne usługi fryzjerskie na rzecz uczniów naszego Ośrodka oraz prowadzone są zajęcia praktyczne ( prace porządkowe i pomocnicze) dla naszych uczniów na terenie warsztatów praktycznej nauki zawodu ZSZ nr 1

- zorganizowaliśmy szereg wycieczek  zawodoznawczych  do wybranych instytucji, zakładów pracy i punktów usługowych np. Castorama, Remondis, Zakład  Produkcyjny Piekarniczo-Cukierniczy, punkty usługowe- fryzjer, pracownia krawiecka, pracownia poligraficzna

- w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy uczniowie wzięli udział  w spotkaniu na temat  „ Metody aktywnego poszukiwania pracy”, „Autoprezentacja” prowadzone przez przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto  odbyły się   zajęcia warsztatowe  ,,Jak poznać siebie -moje mocne i słabe strony”
- współpracujemy z  Miejskim Oddziałem Towarzystwa Miasta Bydgoszczy –  zorganizowaliśmy i uczestniczyliśmy w wycieczkach poznawczych z cyklu „Bydgoszcz Moje Miasto”
- wzbogaciliśmy  ofertę edukacyjną szkoły poprzez udział uczniów  w wycieczkach do Muzeum Żywego Piernika w Toruniu, Kopalni Soli w Kłodawie, Centrum Wiedzy Młyny Nowoczesności  w Toruniu. Od kilu lat aktywnie bierzemy udział w Zlocie Harcerskim Nieprzetartego Szlaku w Funce
-wspieramy uzdolnienia i rozwijamy zainteresowania  uczniów poprzez udział:
A) w konkursach szkolnych  np. Dzień Bezpiecznego Internetu, Dzień Mózgu na Granicznej, Jesteśmy patriotami -  patriotyzm w czasach współczesnych
 B) w konkursach międzyszkolnych np.   
*„Kocham Cię Polsko” ( I miejsce),
*Społeczno -Historyczny- Geograficzny  Konkurs  Miejski "Cudze chwalicie, a czy swoje miasto znacie, ( II miejsce),
*X edycja konkursu "Mistrz Klawiatury" (III miejsce),
*konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny „Przez zielone okulary” Żnin ( III miejsce),
 *Wojewódzki konkurs plastyczny, Gdynia 2018  „ Dekoracje świąteczne” ( Imiejsce)
oraz innych np. w konkursie plastycznym „Moje czyste Okole” oraz  na „Logo Osiedla Okole” ( I,II, III miejsce) , turnieju rysunkowym "Przechwałki plastyczne" Toruń, „Żyj zdrowo – kolorowo”, IV Regionalny Przegląd Piosenki „  LATO malowane muzyką” przygotowanie prac  do części  plastycznej.

- uczniowie szkoły PP  przygotowywali upominki dla gości odwiedzających szkołę. Ponadto świadczyli prace użytkowe na rzecz Ośrodka -  np. wykonanie mebli ogrodowych oraz instrumentów muzycznych, drobne naprawy pomocy dydaktycznych, kserowanie pomocy dydaktycznych, laminowanie, bindowanie, niszczenie dokumentów, wykonanie elementów dekoracyjnych na holu  szkoły i internatu

- organizujemy wystawy okolicznościowe na holu szkoły: wystawa jesienna, świąt Bożego Narodzenia, wiosenna, Świąt Wielkanocnych

- uczniowie aktywnie uczestniczyli w tradycyjnych imprezach szkolnych: np. „ Jasełka”, „Misterium”

- prowadzimy działania profilaktyczne na temat przeciwdziałania przemocy i agresji, zapraszamy przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, organizujemy warsztaty i pogadanki, uczestniczymy w miejskich przedsięwzięciach profilaktycznych                                                      
- założyliśmy „Przyszkolny Ogród sensoryczny”, który non stop ubogacamy i unowocześniamy; pozyskaliśmy fundusze, wykonaliśmy ławeczki, chodniki z kamienia, różnorodne prace ogrodnicze

- włączyliśmy  się w akcje ekologiczne typu „Sprzątanie Świata” organizowane na terenie miasta i województwa oraz inne organizacje, prowadzimy  zbiórkę zużytych baterii, nakrętek, butelek PET i płyt CD

- w ramach „Klubu Absolwenta” i „Klubu Rodzica Absolwenta” odbywały się liczne spotkania, wycieczki i warsztaty dla rodziców

- od wielu lat jesteśmy najbardziej prężnym Ośrodkiem w Bydgoszczy w dziedzinie organizacji cyklicznych imprez sportowych rangi szkolnej, międzyszkolnej i wojewódzkiej. W ich profesjonalne przygotowanie chętnie włączają się nauczyciele oraz rodzice naszych wychowanków. Sztandarowe imprezy sportowe organizowane przez nauczycieli naszego Ośrodka :
- Integracyjno – Sprawnościowa impreza „Każdy jest Ważny”  - ostatnia edycja wzbogacona została o hipoterapię i zajęcia z dziedziny plastyki i gospodarstwa domowego
- Wojewódzki Mityng Pływacki Szkół Specjalnych i Integracyjnych
- Integracyjny Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych w Osielsku
- Miejski Turniej Piłki Nożnej na Orliku
- Szkolny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Ośrodka

Nasi wychowankowie także poprzez cykliczny udział w zajęciach i imprezach Olimpiad Specjalnych – Polska,  mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych na poziomie miejskim, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.

Ścieżka powrotu